Açıköğretim Fakültesi Programları

Lisans Programları (4 yıllık)


Açıköğretim Fakültesi

  • Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü
  • Sosyoloji Bölümü

İşletme Fakültesi

  • İşletme Bölümü

İktisat Fakültesi

  • İktisat Bölümü
  • Kamu Yönetimi Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü


Türk Dili ve Edebiyatı örgün öğrenime katılma fırsatı olmayan öğrencilere lisans diploması olanağı sunar. Bölümden mezun olan öğrenciler, mezuniyet sonrası öngörülen şartları sağlamaları  kaydıyla, öğretmenlik yapma hakkı elde ederler.

Bölümde okutulacak ders kitapları ilgili bilim dalı uzmanları tarafından kaleme alınmış olup kronolojik olarak Türk Dili ve Edebiyatı alanının bütün konuları  içermektedir. Kalıcı öğrenmeyi ve gelişmeyi sağlamak amacıyla her dersin kitabı üniteler halinde işlenerek ünitelere çözümlü alıştırmalar, test soruları ve okuma parçaları eklenmiştir.


Sosyoloji Bölümü

Bu bölüm, sosyolojiye ilgi duyan ve örgün öğretime devam etme olanağı bulamayan öğrencilere sosyoloji  eğitimini alma olanağı sağlamaktadır.

Dört yıllık lisans eğitimi süresince sosyoloji eğitimi alan öğrenciler uzman sosyologlar olarak mezun olacaklardır. Uzaktan eğitim yoluyla sosyoloji bölümlerini tercih eden öğrenciler yerel ve küresel düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilecek ve temel sosyal problemleri çözümleyebilecektir. Sosyoloji lisans programında çağın gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğrencilere aktarılarak düşünen, sorgulayan, eleştiren ve toplumsal refahın gelişimine katkıda bulunan uzman sosyologlar yetiştirilecektir.

Mezunlar başta, araştırma şirketlerinde araştırmacı ve büyük şirketlerde insan kaynakları uzmanı olmak üzere özel ve kamu sektöründe çalışabilirler.


İşletme Bölümü

Bu bölümde, günümüz işletmelerinin yönetim, organizasyon, üretim, pazarlama, finans ve personel gibi temel konularda sağlıklı kararlar almasını sağlayacak kavram, yöntem ve tekniklerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersler öğrencilerin yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir kişiliğe kavuşabilmesi amacıyla en gelişmiş uzaktan eğitim teknikleri kullanılarak verilmektedir.

Mezunlar, finansal hizmet veren kuruluşlar (banka ve sigorta işletmeleri), turizm sektörü, endüstri, ticaret ve hizmet sektörlerine ait işletmelerin tüm yönetim kademeleri ile kamu ve özel kuruluşların idari birimlerinde çalışabilirler.

İktisat Bölümü


İktisat Fakültesi mezunları ekonomik bilgi, analiz ve kararların gerektirdiği özellikle para-kredi, bankacılık, borsa işlemleri, iç ve dış ticaret  gibi alanlarda çalışabilirler. Bu fakültenin yurtdışında da uygulanan İktisat bölümü, daha çok  bankalarda, diğer finansman kuruluşlarında ve büyük kuruluşların araştırma servislerinde iktisatçılık, müfettişlik, planlamacılık gibi görevlerde çalışmak  isteyenlerle, bu dalda akademik çalışma yapma arzusunda olanlara hitap eder.


Kamu Yönetimi Bölümü

İktisat Fakültesi mezunları ekonomik bilgi, analiz ve kararların gerektirdiği özellikle para-kredi, bankacılık, borsa işlemleri, iç ve dış ticaret  gibi alanlarda çalışabilirler. Bu fakültenin yurtdışında da uygulanan Kamu Yönetimi Bölümü, daha çok iktisatçılık, müfettişlik, planlamacılık gibi görevlerde çalışmak  isteyenlerle, bu dalda akademik çalışma yapma arzusunda olanlara hitap eder. 

Önlisans Programları (2 yıllık)


  •  Dış Ticaret Önlisans Programı
  • Turizm ve Otelcilik Önlisans Programı
  • Halkla İlişkiler Önlisans Programı
  • Bilgi Yönetimi Önlisans Programı
  •  İlahiyat Önlisans Programı

Dış Ticaret Önlisans Programı


Bu program, ihracat ve ithalata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili işkollarında çalışacak ara insangücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlarına kendi işlerini kurabilecek bilgi ve beceriyi de kazandırmayı hedefleyen bu programda, dış ticaret işlemleri, gümrükleme, kambiyo mevzuatı gibi dersler yer almaktadır. Mezunlar, ithalat ve ihracatla ilişkili tüm işletmelerde, bankaların kambiyo servislerinde, maliye ve gümrük işlemleri ile ilgili birimlerde çalışabilirler.

Turizm ve Otelcilik Önlisans Programı


Turizm alanındaki pek çok işletmenin nitelikli ara insangücü ihtiyacının karşılanması için uygulamaya konulan bu programda, öğrencilere servis, kat hizmetleri, mutfak, önbüro ve insan ilişkileri konularında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanır. Bu programı bitiren öğrenciler turistik tesislerin çeşitli hizmet birimlerinde çalışabilirler, bu alanda kendi işlerini kurabilirler ya da kendilerine ait işletmeleri yönetebilirler.

Bu programın ‘Uygulamalı Eğitim ‘ kısmı da vardır. Tüm öğrenciler için zorunlu olan bu eğitimin süresi üç aydır. Öğrenciler uygulamalı eğitime 1. veya 2. sınıfta bir kereye mahsus olmak üzere katılabilirler. Uygulamalı eğitimi yapmayan öğrenci programdan mezun olamaz. Öğrenciler turizm sezonunun başlaması ile birlikte uygulamalı eğitim yapacakları tesislere gönderilirler. Bu eğitimin yapılacağı tesisleri öğrencilerin kendileri bulabilecekleri gibi, bu konuda Dekanlık da gerekli durumlarda yardımcı olacaktır. Bu programa yurtdışından katılacak öğrenciler için Dekanlıkça özel düzenlemeler yapılabilecektir. Uygulamalı eğitimle ilgili esaslar ve daha ayrıntılı bilgiler kesin kayıt aşamasında öğrencilere duyurulacaktır.

Halkla İlişkiler Önlisans Programı


Bu program, halkla ilişkiler alanında çalışacak ara insangücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlarına kendi işlerini kurabilecek bilgi ve beceriyi de kazandırmayı hedefleyen bu programda,halkla ilişkiler konusundaki dersler yer almaktadır. Mezunlar, halkla ilişkiler ile ilgili birimlerde çalışabilirler.

Bilgi Yönetimi Önlisans Programı


Bu program, internet ve intranet alanlarında nitelikli ara elamanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programda yer alan dersler ağırlıklı olarak internet üzerinden verilmekte ve her öğretim yılı için sınırlı sayıda öğrenci alınmaktadır. Program hakkında geniş bilgi almak için http://bilgi.anadolu.edu.tr adresine bakabilirsiniz.


İlahiyat Önlisans Programı

Ilahiyat Önlisans Programı, örgün öğretimde mevcut İlahiyat programının ilk iki yılıyla içerik itibariyle örtüşen, ancak daha büyük toplum kesimlerine benzer fırsatları sunma amacına yönelik olarak açılmış bir programdır.

İlahiyat Önlisans Programı, lise mezuniyeti, yaşı ve mesleği ne olursa olsun herkese açık, büyük toplum kesimlerini doğru dini bilgiyle buluşturmayı amaçlayan bir programdır.

EnglishGermanTurkish